Ajankohtaista - Talouspalvelut Vesterinen

Oikeusministeriö tiedottaa, että pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.9.2019. Uudistuksen seurauksena korkokatto laajenee koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa.

Hintasääntelymalli muuttuu luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia.

Lisäksi rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Muuna kuin korkona perittävien luottokustannusten osalta kustannusten maksimimäärä päivää kohti on 0,01 % luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta, ei kuitenkaan yli 150 euroa vuodessa. Luottokustannuksia ei saa myöskään periä ennakolta pitemmältä kuin vuoden ajalta.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saa periä korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. 

Koron ja muiden luottokustannusten enimmäismäärää koskeva sääntely koskee lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin mainittua sääntelyä ei siis sovelleta.

Tasavallan presidentti on vahvistanut arvonlisäverolain muutokset, ( He 258/2018 | VaVM 27/2018 )

joiden mukaan esiintyvillä taiteilijoilla, muilla julkisilla esiintyjillä ja urheilijoilla sekä heidän esityksiään myyvillä ohjelmatoimistoilla on mahdollisuus hakeutua verovelvollisiksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Muutos tulee voimaan 1.4.2019.

Hakeutumalla arvonverovelvolliseksi tällaiset toimijat voisivat vähennysoikeuden avulla poistaa liiketoimintaansa liittyvien hankintojen sisältämän arvonlisäveron. Myynteihin sovellettaisiin alennettua 10 prosentin verokantaa.

Verovelvolliseksi hakeutuneen esiintyjän tai ohjelmatoimiston tulee suorittaa arvonlisävero kaikista palkkioista ja esityksen myynneistään ja muista mahdollisista verollisista myynneistään vastaavalla tavalla kuin muiden arvonlisäverollista toimintaa harjoittavien yritysten. Arvonlisäveroa on suoritettava myynneistä sekä arvonlisäverovelvollisille että ei-verovelvollisille ostajille.

Yleisten vähennysoikeutta koskevien periaatteiden mukaisesti hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne liittyvät esiintyvän taiteilijan tai ohjelmatoimiston yksityiseen kulutukseen, verottomaan toimintaan kuten tekijänoikeuskorvauksiin sekä toimintaan, josta saatu vastike on palkkaa.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset, joiden perusteella yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Pääomavaatimus poistuu myös asunto-osakeyhtiöiltä. Lisäksi osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan. Muutokset tulevat voimaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019. ( He 238/2018 TaVM 25/2018 )

Osakepääomavaatimuksen poisto koskee noin 85 prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä ja osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Myös suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voi jatkossa halutessaan alentaa osakepääomaansa.

Jäsenyritys: